Implementace Clavius REKS v krajské knihovně

Základní informace o systému Clavius REKS najdete zde.

Potřebné vybavení pro vznik regionálního serveru se systémem Clavius REKS

Možnosti přejímání záznamů z AKS krajské knihovny

Pokud krajská knihovna používá jiný knihovní systém, je potřeba zajistit přenos záznamů výměnného fondu do systému Clavius REKS. Variantou klasickou a ověřenou je využití exportu do souboru ISO2709 formátu UNIMARC nebo MARC21. Clavius REKS dovoluje dávkový import těchto souborů. Celou proceduru lze nastavit, aby se prováděla v pravidelných intervalech zcela automaticky bez nutnosti ruční práce obsluhy. Druhou moderní možností je využití protokolu OAI PMH. Clavius REKS může být doplněn modulem OAI Harvester a přebírat automaticky záznamy z jiného systému, který má OAI provider.

Vlastní implementace Clavius REKS

Model A : Krajská knihovna má několik středisek, které si sami zpracovávají regionální fond koupený za krajské peníze. Tato střediska vytvářejí a evidují výměnné soubory pro svůj metodický obvod. Pokud tyto knihovny pověřené regionálními funkcemi používají knihovní systém Clavius, stačí jeho rozšíření na variantu Clavius SQL a pak nakonfigurovat pro malé knihovny v obvodu Clavius REKS. Jednotlivé MLK pak využívají přístup k systému Clavius REKS instalovaném v příslušné regionální knihovně. Mají dostupný veškerý fond výměnných souborů. Na knihovně pověřené regionálními funkcemi vzniká regionální souborný katalog. Jednotlivé MLK mají však dostupný pro své čtenáře i svůj WWW katalog a přistupují ke společné databázi pomocí jednoduchého webového rozhraní Clavius REKS.

Finanční rozpočet - příklad pro model A :

Automatizace 20 MLK v oblasti kde knihovna s regionálními funkcemi používá standardní verzi systému Clavius a zpracovává pro celý metodický obvod výměnné soubory.

Rozšíření licence na Clavius SQL je za 40% z ceny standardní licence a pohybuje se řádově kolem 100 tisíc Kč. Tyto knihovny mají již funkční WWW katalog na svém aplikačním serveru a proto bývá potřebný pouze nákup datového serveru za cca 75.000 Kč. Implementace rozšíření na SQL licenci a zprovoznění licencí Clavius REKS je záležitostí jednoho týdne a je v ceně licencí. Část licencí Clavius REKS pro MLK je bez výpůjčního protokolu neboť se předpokládá jejich financování z prostředků obce (zřizovatele MLK).

Datový SQL server konfigurace viz Technická část 75.000 Kč
Přechod na variantu SQL knihovního systému Clavius 100.000 Kč
Nákup 10 licencí Clavius REKS bez výpůjčního protokolu 65.000 Kč
Nákup 10 licencí Clavius REKS s výpůjčním protokolem 100.000 Kč
CELKEM NÁKLADY pro jednu regionální knihovnu 340.000 Kč
CELKEM NÁKLADY pro jednu regionální knihovnu vč. DPH  404.600 Kč

Rozpočet pro jednotlivé regionální knihovny se může snížit podle jejich vybavení, spoluúčasti na nákupu serveru a rozšíření jejich knihovního systému Clavius SQL.


Model B : Krajská knihovna má metodické oddělení, které pro celý region nakupuje a zpracovává regionální fond. Zapisují jej do společné řady a vytvářejí a evidují výměnné soubory sami pro celý region.

Jedna dvojice regionálních serverů pro všechny střediskové knihovny, zapisovaný fond je v jedné bázi. Každá středisková knihovna zapisuje fond výměnných souborů do této společné báze ve své řadě př. čísel. Každá středisková knihovna má definováno své oddělení pro modul výměnné soubory. Tento modul výměnné soubory dovoluje záměrně zařadit do výměnného souboru jen záznamy v určité řadě přírůstkových čísel. Pro tvorbu výměnných souborů přistupují metodičky na server pomocí terminálového přístupu a používají modul výměnné soubory vzdáleně s veškerým komfortem práce se scannerem, tiskových výstupů atd.

Jednotlivé MLK ze všech obvodů krajské knihovny přistupují ke společné databázi pomocí jednoduchého webového rozhraní Clavius REKS.

Finanční rozpočet - příklad pro model B :

Automatizace 20 MLK v oblasti, kde krajská knihovna nepoužívá knihovní systém Clavius a zpracovává pro celý metodický obvod výměnné soubory a volitelně také fond všech MLK.

Nákup dvou serverů a jejich zprovoznění v rámci sítě krajské knihovny pro potřeby metodického oddělení. Zajištění pravidelného automatického přenosu bibliografických záznamů ze systému krajské knihovny do systému Clavius REKS. Nákup potřebných modulů Clavius SQL ve velikosti do 200.000 sv.

Implementace Clavius SQL a zprovoznění licencí Clavius REKS je záležitostí 2-3 týdnů a je v ceně licencí. Část licencí Clavius REKS pro MLK je kalkulována bez výpůjčního protokolu neboť se předpokládá jejich financování z prostředků obce (zřizovatele MLK).

Aplikační a Datový SQL server konfigurace viz Technická část 150.000 Kč
Nákup licencí terminal user CAL pro využití plného přístupu 10.000 Kč
Nákup licence Clavius SQL do 200.000 sv. (jen potřebné moduly) 130.000 Kč
Nákup 10 licencí Clavius REKS bez výpůjčního protokolu 65.000 Kč
Nákup 10 licencí Clavius REKS s výpůjčním protokolem 100.000 Kč
CELKEM NÁKLADY pro krajskou knihovnu 455.000 Kč
CELKEM NÁKLADY pro krajskou knihovnu včetně DPH  541.450 Kč

Další náklady jsou již jen dokupování dalších licencí Clavius REKS pro další MLK, které se budou automatizovat. Plánovaná kapacita serverů a systému je připojených až 200 MLK.

Výhoda modulu A je v zachování úzké spolupráce knihovny pověřené regionálními funkcemi s MLK své oblasti. Dále pak efektivnější katalogizace ve všech MLK, neboť mohou využít všechny bibliografické záznamy regionální knihovny. Posílení pozice a potřeby knihovny s regionálními funkcemi pro MLK oblasti. Zlepšení technického a aplikačního vybavení knihoven s regionálními funkcemi.

Výhoda modelu B je v efektivnějším využití techniky a SQL licence Clavia větším počtem knihoven. Krajská knihovna má také zajištěnu technickou správu serverů a kvalitní stabilní připojení do sítě Internet a tím i dostupnost systému pro MLK. Zároveň toto řešení dovoluje vytváření výměnných souborů střediskovými knihovnami na společném serveru. Vzniká krajský regionální katalog s možností sdílet zpracované záznamy výměnných fondů.

Tento dokument spravuje : Jiří Šilha


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz