Stručný popis jednotlivých modulů systému CLAVIUS

 Akvizice všech druhů dokumentů 

Slouží k nákupu všech druhů dokumentů. Je důležitý pro velké knihovny, které evidují objednávky a požadavky na nákup od jednotlivých oddělení a poboček. Pro menší knihovny není většinou potřeba.

 Katalogizace knih, map, hudebnin 

Základní modul, ukládáte v něm všechny titulové i svazkové informace pro knihy, mapy a hudebniny. Automaticky přiděluje přírůstková čísla pro nové dokumenty a tiskne: lístky, přírůstkové seznamy atd.

 Evidence periodik, kompletů a brožur 

Modul umožňuje snadnou evidenci přišlých čísel periodik a zároveň dovoluje evidovat svázané ročníky nebo je vytvářet - kompletovat. Obsahuje též katalogizaci brožur a možnost zadání cirkulace periodik.

 Audiovizuální média, el.zdroje 

Modul slouží ke katalogizaci hudebních i datových CD, DVD, kazet, videokazet, zvukových knih, disket a dalších nosičů včetně rozpisu skladeb, nebo částí. Ke každému titulu může být připojen rozpis skladeb.

 Analytický popis článků, ostatní dok. 

V tomto modulu jsou kromě článků formuláře pro: staré tisky, výzk. zprávy, dipl. práce, gr. listy, normy, rukopisy, separáty, muzejní sbírky a pod. Je možno nadefinovat jakýkoli další typ dokumentu.

 Vyhledávání a rešerše pro knihovníky 

Modul slouží pro vyhledávání ve všech dokumentech a umožňuje komfortní tisk výsledků včetně rešeršních výstupů. Jako katalog pro čtenáře se většinou nevyužívá, tuto úlohu plní WWW katalog.

 Výpůjční protokol 

Slouží k evidenci čtenářů, jejich výpůjček, poplatků, návštěv, MVS apod. I na více oddělení pomocí skeneru i bez něj půjčuje. Obsahuje všechny tisky, např. upomínky, rezervace, přihlášky, statistiky...

 WWW katalog pro dokumenty 

Umožňuje hledat ve všech dokumentech, které mají svazky ( knihy, brožury, periodika, AV média... ) pomocí internetového prohlížeče ať už v rámci internetu nebo intranetu (vaší lokální počítačové sítě).

 WWW katalog pro informace 

Umožňuje hledat na internetu/intranetu bibliografické informace v ostatních databázích, například: Analytický popis článků, regionální databáze ( osobnosti a události ), informační modul atd.

 WWW katalog pro další fond 

Modul je určen pro knihovny pověřené regionální funkcí. Vytvoří druhý webový katalog zcela nezávislý na čtenářském, v kterém mohou hledat knihovny regionu ve výměnném fondu, který je pro ně určen.

 ISHARE Sdílená katalogizace 

Tento modul je velkým pomocníkem pro katalogizaci. Obsahuje přes milion záznamů knih a AV médií. Záznam jednoduše najdete a převezmete v modulu katalogizace. Záznamy novinek modul stahuje pomocí internetu z centra. Činnost modulu není závislá na trvalém připojení k internetu.

 EMVS E-maily MVS a čtenářům 

Modul je nadstavba výpůjčního protokolu. Umožňuje odesílat žádanky MVS, upomínky, předupomínky, vyžádání, oznámení připravených rezervací a většinu výstupních sestav pomocí e-mailu.

 Dispečink Internetu 

Pomocí tohoto modulu máte neustále přehled o tom, kdo kdy byl na kterém PC s internetem pro čtenáře, kolik má zaplatit za internet, či za další služby. Umožňuje i rezervaci času na těchto PC.

 Informační modul ( firmy regionu ) 

Umožňuje zadávat informace o firmách, živnostnících, úřadech státní správy a podobně. Kromě zákl. údajů, můžete o každé firmě či instituci evidovat obory působení, otvírací doby a další libovolné údaje.

 Regionální báze ( osobnosti, místopis ) 

Pomocí tohoto modulu můžete čtenáře rychle informovat o regionálních osobnostech, důležitých událostech a podobně. K zajímavým výstupům z tohoto modulu patří i kalendárium a místopis.

 Výměnné soubory 

Modul je určen zejména pro knihovny pověřené regionální funkcí. Umožňuje vytváření souborů pro cirkulaci ( nebo jen půjčení ) jejich evidenci, přesun a vytváří statistiky výpůjček a různé tiskové výstupy.

 Revize knihovního fondu 

Pomocí tohoto modulu rychle a snadno provedete kompletní fyzickou revizi fondu. K modulu je možno si od nás zapůjčit bezdrátové skenery na čtení čárových kódů s dosahem až 30m.

 Dětský ONLINE katalog 

Jedná o malé bludiště na kterém jsou umístěny obrázky charakterizující dané téma nebo autora, kterým vás provází roztomilá housenka. Kliknutím na určitý obrázek se vyhledají knihy přísl. tématu.

 Statistiky nepropojených provozů 

Slouží pro ukládání statistických údajů (zejména výpůjček), nepropojených, případně neautomatizovaných provozů velkých knihoven.

Z39.50 Server 

Zpřístupňuje Váš katalog dokumentů v rámci JIB nebo jiné knihovně pomocí protokolu Z39.50. Vzdálené knihovny si mohou přes internet vyhledávat dokumenty a stahovat celé záznamy.

 Z39.50 klient pasivní ( stahování ) 

Můžete přímo z katalogizace prohledávat zdroje Z39.50 a on-line stahovat a přebírat záznamy. 

 Rozšíření Z39.50 klienta o update 

Varianta "database update" můžete vaše záznamy do příslušného serveru i odesílat ( ukládat ). 

OAI Provider 

Slouží k automatickému předávání Vašich záznamů do jiné knihovny nebo např. do souborného katalogu ČR, který tvoří Národní knihovna. Musíte mít nainstalovaný modul WWW katalog (Lwww).

OAI Harvester 

Pomocí tohoto modulu lze vytvářet a doplňovat regionální nebo oborový souborný katalog. Data modul sklízí od OAI providerů jiných knihoven. Musíte mít druhou samostatnou licenci systému Clavius.

 CKPrint Tisk čárového kódu 

Přímo z katalogizace i výpůjčního protokolu tiskne čárové kódy na samolepky, případně na průkazky. Čárový kód je důležitý pro rychlou a přesnou evidenci výpůjček a pro snadnou revizi knihovního fondu.

 Připojení pobočky ONLINE 

Zakoupením tohoto modulu umožníte vaší pobočce používat všechny moduly které máte koupeny pro hlavní budovu. Podmínkou je On-line propojení, pomocí zvláštní datové linky nebo internetu.

LANius s.r.o., Tomkova 2099, 390 01 Tábor, Telefon: 381 251 715, E-mail: info@lanius.cz


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz