Clavius - základní informace


Historie systému

  Knihovní systém CLAVIUS je integrovaný knihovní systém, který začala firma LANius vyvíjet v roce 1998 na základě tehdy osmiletých zkušeností v oblasti automatizace knihovnických procesů. Systém CLAVIUS nevznikl metodou převodu původního knihovního systému LANius do prostředí WINDOWS. Nový software není přímým následníkem původního systému LANius, ale kvalitativně odlišným systémem, používajícím nejmodernější technologie. Před jeho vznikem definoval vývojový tým základní charakteristiky, které nesplňoval původní systém, a které jsou typické pro knihovnické systémy vyšší třídy.


Obecná charakteristika

  Neomezená délka vstupních polí všech údajů. Ukládání všech druhů dokumentů do jedné společné báze. Celková délka záznamu stejně jako počet záznamů v databázi nejsou systémem omezeny. Připravenost na změny pravidel, podpora Evropské měny Euro. Aplikace podporuje standard MDI - Multi document interface. Intuitivní forma ovládání dle zvyklostí Windows a MS Office. Možnost spolupráce s aplikacemi kancelářského software MS Office. Několik desítek předdefinovaných šablon vstupních/výstupních formulářů s možností úpravy. Tvorba vlastních vstupních a výstupních formulářů metodou drag and drop pomocí návrháře. Široké možnosti vyhledávání všech druhů dokumentů a tvorby rešerší. Uživatelské vymezení kategorií dokumentů, které budou vyhledávány. Využití technologie čárových kódů ve všech modulech při manipulaci s dokumenty. Možnost zasílání písemných oznámení pomocí elektronické pošty přímo ze systému. WWW modul pro ON-LINE prezentaci dat v síti Internet nebo na vlastním Intranetu. Možnost automatické replikace několika oddělených databází po síti Internet. Podpora všech hlavních knihovnických standardů.


Podporované knihovnické standardy

  Systém ukládá data přímo ve formátu UNIMARC nebo MARC21 - podporuje uložení všech tagů s možností definice vlastních polí a podpolí nad rámec formátu MARC. Systém podporuje používání angloamerických katalogizačních pravidel AACR2 a zobrazení bibliografických výstupů podle norem ISBD. Autoritní záznamy včetně věcných hesel jsou ukládány v mezinárodním výměnném formátu UNIMARC/Autority. Možnost připojení národních autorit z NK ČR. Do systému může být připojen libovolný externí tezaurus, např. EUROVOC, který je převeden do formátu MARC/Autority a systém Clavius je připraven s ním pracovat. Export a import ve formátu UNIMARC/MARC21 splňuje minimální záznam pro souborný katalog ČR. Komunikační standardy: Síťové protokoly: TCP/IP, IPX/SPX, NETBEUI, … Internet: IP, HTTP, HTML, Z39.50 server v. 2 a integrovaný klient v. 3., OAI protokol, Exportní soubory: ISO 2709, HTML, XML, XMLMARC. Webový katalog Carmen podporuje mojeID.


Popis základních částí systému CLAVIUS


Akvizice

  Volitelná součást systému Clavius řešící problematiku nákupu fondu. V režimu akvizice se nejprve nadefinují odběratelé ( často to jsou oddělení knihovny ) včetně jejich rozpočtů, a dodavatelé. Požadované dokumenty (dezideráta) jsou vkládány do hlavní báze a jsou již v tuto chvíli volitelně dostupné v OPACu. Pro objednávku je možné vybrat určité tituly podle vlastních zadaných podmínek. V režimu objednání dokumentu systém tiskne objednávky, nebo zasílá požadavek elektronickou poštou. Čísla objednávek mohou být automaticky generována s možností opravy. Systém zároveň sleduje lhůty plnění dodávek kvůli případným urgencím. Realizované dodávky (i neúplné) sleduje z pohledu čerpání rozpočtů a evidence dokladů: proformafaktur, faktur a dobropisů. Kdykoli později je k dispozici celá historie objednaného titulu včetně čísel dokladů a finančních částek. Součástí režimu je hlídání rozpočtů odběratelů a statistika. Při následné katalogizaci je automaticky využit záznam z objednávek včetně plánovaného určení jednotlivých exemplářů


Katalogizace

  Tvoří základní část celého integrovaného systému. Standardně jsou k dispozici režimy pro katalogizaci monografií, AV médií, hudebnin, periodik, analytického popisu článků periodik, atp. Mezi jednotlivými záznamy lze snadno vytvářet vazby. Pro jednotlivé dokumenty jsou připraveny vstupní formuláře, které jsou plně modifikovatelné myší metodou drag and drop. Jednotliví pracovníci katalogizace mohou mít své vlastní upravené vstupní formuláře podle činnosti kterou provádějí. Jakmile se přihlásí do systému, jsou jim nabídnuty pouze předem nastavené druhy dokumentů a příslušné sady formulářů. Vlastní katalogizace je v souladu s poli UNIMARC/MARC21 a zejména s katalogizačními pravidly AACR2. Každé pole obsahuje odbornou nápovědu včetně příkladů. Pro usnadnění vkládání údajů je systém vybaven osvědčenou technologií slovníků a tvůrců kódů. Škála vyplňovaných polí a podpolí včetně jejich omezení je uvedena v definiční databázi. Standardně obsahuje kompletní definici formátu UNIMARC nebo MARC21 pro dokumenty i autority. Pomocí režimu nastavení je však možné upravovat jednotlivé definice polí a podpolí, jejich nápovědu a dokonce i definovat vlastní nová pole a podpole nad rámec formátu MARC. Nově definovaná pole mohou být i takzvaného multimediálního typu ( obrázek, zvuk, video, HTTP odkaz na síti Internet apod. ). Kdykoli během katalogizace lze zobrazit bibliografický zápis ISBD ve formě katalogizačního lístku. Při ukládání titulu systém kontroluje vyplnění povinných polí tak, jak jsou definována v konfigurační databázi. Dále systém ukládá svazkové údaje, které lze pro větší množství exemplářů snadno kopírovat. Každý exemplář může být vybaven svým čárovým kódem pro automatizovaný výpůjční protokol a ostatní manipulace s dokumentem. Klasickou variantou tištěného výstupu je přírůstkový seznam, popř. katalogizační lístek. Ve všech režimech lze definovat další šablony dle potřeb uživatele. Jednotlivé exempláře lze vyřadit pomocí režimu úbytky. Práci s modulem akvizice a katalogizace zastřešuje režim nastavení a definice uživatelů a jejich práv, úrovní - šablon, druhů dokumentů atd. Je podporována katalogizace z více stanic v síti současně.


Evidence periodik - správa seriálů

  Je integrována do modulu katalogizace spolu s ostatními druhy dokumentů. Na úrovni titulů periodik je k dispozici popis údajů podle pravidel AACR2 včetně vazebních polí popisujících historii periodika. Vlastní denní evidence může probíhat pro denní objemy desítek kusů periodik nebo pomocí speciálního režimu hromadné evidence periodik. Zde je možné provádět denní evidenci mnoha set exemplářů periodik ( deníků, týdeníků ) velice jednoduchou formou. Výsledkem evidence je přesný rozpis nákladů na každého odběratele za určité období. Rozpočty a evidence dokladů ( objednávek, faktur a dobropisů ) je součástí modulu akvizice. Samozřejmostí je automatická urgence nedodaných čísel.


Audiovizuální média ( AV ) a elektronické zdroje ( EZ )

  Modul je integrován jako rozšíření funkcionality modulů katalogizace, vyhledávání a výpůjční protokol. Toto rozšíření dovoluje provádět katalogizaci gramodesek, magnetofonových kazet, CD a DVD disků, videokazet, zvukových knih, elektronických zdrojů a dalších příbuzných druhů dokumentů. O každém titulu je možno zadat velké množství údajů dle katalogizačních pravidel. Standardně je zde nastavena možnost katalogizovat jednotlivé skladby jako samostatné podřízené záznamy s komplexní škálou údajů. V dalších modulech je potom možné zadaná AV-média vyhledávat a půjčovat opět pomocí technologie čárového kódu.


Modul vyhledávání ( OPAC )

  Slouží zejména pracovníkům knihovny k rychlému provedení dotazu nad celou bází všech druhů dokumentů. Modul obsahuje kombinované vyhledávání podle všech ukládaných údajů. Formulář pro zadání dotazu může ale pro zjednodušení obsahovat pouze základní údaje, např. autora, název dokumentu a věcné téma ( klíčová slova a PH ), nebo je zadaný text vyhledáván ve všech polích databáze. Pro snadnější zadání jména autora nebo věcného termínu je k dispozici pohled do slovníku autorů a do tezauru. Výsledky dotazu lze před zpracováním řadit, určité záznamy označit atp. Typickou formou zpracování výsledků jsou různé formy tiskových výstupů a exportů. Kromě nastavení jednoduché formy zadávacího formuláře je možno nastavit formulář tak, aby nabízel vyhledávání jakéhokoliv ukládaného údaje formou kombinovaného dotazu, ve kterém lze zadávat složené dotazy spojené logickými operátory. Pro vyhledání lze předem omezit druh dokumentu, ve kterém bude hledání probíhat. V případě hledání textů je možné využít buď pravostranné rozšíření nebo fulltextové hledání slov v rámci určitého pole nebo kdekoli v textu záznamu. Tímto způsobem je v modulu kombinováno klasické hledání v relační databázi s moderním fulltextovým vyhledáním. Výsledky vyhledání jsou standardně zobrazeny v přehledových tabulkách, jejichž vzhled a umístění lze snadno nastavit dle požadavků knihovny. Pro jednotlivé nalezené záznamy dokumentů lze snadno vyvolat kompletní bibliografickou informaci, údaje o exemplářích včetně jejich dostupnosti, popř. další svázané záznamy. Pokud jsou k vyhledanému záznamu připojeny multimediální prvky ( obrázek, zvuková ukázka, URL odkaz ), lze je ihned zobrazit. Výsledky vyhledání lze tisknout pomocí uživatelsky definovaných přehledových sestav, nebo je exportovat do různých druhů souborů HTM, ISO, XML. Snadnější vyhledávání dokumentů v elektronickém katalogu (OPAC) umožňuje čtenářům modul WWW katalog. Toto tzv. Intranet řešení OPAC je výhodné s ohledem na ochranu dat v síti. Většina uživatelů se rychleji orientuje ve standardním prostředí prohlížeče sítě Internet a v případě rozsáhlejší firemní sítě je výhodou nulová správa pracovních stanic a nízké nároky na přenosovou kapacitu sítě.


WWW katalog

  Tato část systému pracuje na aplikačním serveru ( IIS nebo Apache ve Windows 7, 8, 10, 2008, 2012, 2016.. ). Primárním účelem je ON-LINE vystavení databáze dokumentů knihovny na mezinárodní síti Internet. Díky tomu lze však i v prostředí Intranetu včetně rozsáhlých podnikových sítí realizovat možnost vyhledání fondu knihovny pomocí běžného prohlížeče sítě Internet. Je možné modul nakonfigurovat tak, aby umožnil uživateli ( čtenáři nebo knihovně, po jednoznačné identifikaci ) např. provést rezervaci dokumentu, podívat se na své uživatelské konto, prodloužit si výpůjčky, mazat své rezervace apod. Podrobný popis, technické předpoklady a další doporučení pro WWW katalog najdete zde !
  Nový katalog OPAC 2.0 Carmen je k dispozici od roku 2010 jako moderní alternativa stávajícího katalogu pro knihovny mající Clavius SQL. Lze jej provozovat i na serverech se systémem LINUX, více informací je zde.


Výpůjční protokol

  Modul standardně řeší evidenci čtenářů, výpůjček a poplatků. Samozřejmostí je plné využití technologie čárového kódu. Méně obvyklou možností je výhodné ovládání řady dialogů na obrazovce modulu scannerem pomocí sady čárových kódů na tzv. tabletu. Součástí modulu je správa databáze uživatelů s možností zadání osobního finančního kreditu ( ve verzi SQL ). Pomocí rozsáhlých možností nastavení jsou konfigurovány výpočty částek za registrace a další poplatky čtenářů. Dále lze využít kategorizace čtenářů a dokumentů a závislostí jejich kombinací pro výpočet prolongací a upomínek. Vlastní režim výpůjčního protokolu provádí evidenci absenčních i prezenčních výpůjček, prolongace, rezervace na titul i exemplář, tisk upomínek a oznámenek rezervací s možností využití elektronické pošty. Integrovány jsou i režimy na evidenci MVS. Díky informačním režimům lze zjistit na neomezeně dlouhou dobu zpět, kdo měl kdy určitý dokument půjčen, nebo naopak, které dokumenty měl půjčeny určitý čtenář. Toto tzv. uživatelské konto obsahuje i záznamy o datech vrácení dokumentů, poplatky, upomínky a rezervace. Součástí modulu je i komplexní statistický pohled na prováděnou evidenci výpůjček, který mimo jiné zahrnuje statistický výkaz, deník a žebříček nejžádanějších dokumentů. Propracované tiskové výstupy lze kromě tisku exportovat např. do textového editoru, nebo posílat e-mailem.


Dětský ONLINE katalog

  Usnadňuje práci s počítačem dětem školního věku i těm, kteří ještě do školy nechodí. Formou symbolů - obrázků nabízí seznam nejžádanějších žánrů dětské beletrie a oborů lidské činnosti či vědy a kultury. Zároveň dovoluje plnohodnotné vyhledání záznamů pro starší děti, zkušené uživatele, podle jména autora, názvu a klíčových slov. Obrázková část pro nejmenší čtenáře je volně nastavitelná podle užívaných klíčových slov a zvyklostí knihovny. Celým katalogem děti provází animovaná postavička housenky.


Dispečink internetu

  Tento modul usnadňuje evidenci přístupu čtenářů k síti Internet. Díky tomuto programu má obsluha ve studovně či informačním oddělení neustálý přehled o využití počítačů pro přístup na Internet. Umožňuje stopovat určitý čas, vyhrazený návštěvníkovi, u každého počítače. Modul vizuálně signalizuje uplynutí této doby. Dovoluje provádět rezervace času jednotlivých počítačů zpřístupňujících síť Internet v knihovně libovolně dopředu pro jednotlivé čtenáře knihovny. Zároveň vypočítává poplatky a tiskne účtenky za pronájem. Podstatnou výhodou je automatické vedení přesné evidence o využívání těchto služeb a možnost tisku statistiky využití. Nově je tento modul Webový pro SQL verzi Clavius a jeho popis včetně ukázek je zde.


Revize fondu

  Modul Revize je určen pro knihovny, které mají zpracován celý fond daného oddělení a používají nejméně 1/2 roku výpůjční protokol. Pomocí tohoto modulu je možno udělat fyzickou revizi celého oddělení velmi rychle a přesně. Výhodou je skutečnost, že modul nekontroluje jen přítomnost knihy, ale může kontrolovat i její správné umístění na regálu. I tento modul využívá čárových kódů. Výsledkem revize je seznam postrádaných knih. Po určitém ( libovolně dlouhém ) období dohledávání ztrát máte možnost všechny nenalezené knihy automatickým režimem odepsat. K provedení revize máte možnost si koupit či zapůjčit tzv. revizní scannery, které by měly dosáhnout do všech koutů vaší knihovny. V sekci technická podpora najdete podrobný popis používání modulu revize.


Sdílená katalogizace

  Tato část zajišťuje automatickou, rychlou a bezobslužnou ( při trvalém připojení k Internetu ) výměnu katalogizačních záznamů mezi knihovnami připojenými na mezinárodní síť Internet. Nový záznam je do 4 hodin po vložení připraven ke zkopírování na všech spolupracujících knihovnách. Tím je omezena nutnost multiplicitní katalogizace dokumentů. Podrobný popis sdílené katalogizace je zde !


Výměnné soubory

  Speciální modul pro veřejné knihovny, které cirkulují část fondu na malých podřízených knihovnách ve svém okolí. Modul umožňuje snadnou a přesnou evidenci výměnných souborů všech druhů dokumentů. Při vytváření souborů je možno s výhodou využít technologii čárového kódu. Systém dovoluje rezervaci konkrétního dokumentu pro konkrétní knihovnu obvodu. Je možno evidenčně snadno převádět soubor z jedné knihovny na jinou. Modul je integrován do modulu výpůjční protokol a podobně jako výpůjční protokol, zachovává kompletní historii výpůjček každé knihy, a umožňuje zobrazit historii výpůjček dané knihovny. Všechny potřebné seznamy a přehledy je možno tisknout.


EMVS ( E-maily MVS a čtenářům )

  Posílání žádanek MVS, upomínek, předupomínek, vyžádání výpůjček i oznámení o připravené rezervaci či objednávce e-mailem. Tento modul spolupracuje s evidencí žádanek MVS a s výpůjčním protokolem. Pokud vaše organizace žádá MVS od knihovny, která má e-mailovou adresu, systém automaticky nabídne odeslání žádanky MVS prostřednictvím e-mailu. Kromě této základní funkce dovoluje modul EMVS velice snadno zjednodušit a zlevnit posílání oznámení o připravenosti rezervovaného dokumentu ( i jeho vyžádání ) či o upomínce z prodlení čtenáři. Podmínkou je znalost e-mailové adresy čtenáře popř. organizace. Pokud čtenář vlastní mobilní telefon, mohou být zprávy doručovány i jako SMS. Můžete též čtenářům hromadně odesílat libovolné informace, např. posílat jim pozvánky na semináře, kulturní akce ap.. Modul EMVS lze použít i pokud má vaše knihovna pouze občasné připojení k Internetu. Technické detaily zde a zde.


Z39.50 client

  Umožňuje vyhledávání ve vzdálených Z39.50 serverech ( tuzemských i zahraničních knihoven ) pomocí klienta, který je integrovaný do katalogizace. Obsahuje možnost přebírání bibliografických a autoritních záznamů do katalogizace z těchto knihoven. V případě rozšířené licence modulu o funkci "database update" umožňuje klient i odesílání dat neboli ukládání záznamů do vzdáleného serveru. Používá se při kooperativní tvorbě souboru národních autorit v případě, že knihovna se chce aktivně zapojit a přidávat vlastní návrhy nových autorit. Pro fungovaní klienta je nezbytné spolehlivé připojení k internetu tam, kde má být klient používán a ochota poskytovatele internetu či správce sítě povolit komunikaci směrem ven z vaší organizace na určitém portu pro určitý vzdálený server.


Z39.50 server

  Tento modul zajišťuje vystavení fondu Vaší knihovny pomocí celosvětově používaného komunikačního protokolu. Ostatní knihovny mající klienta protokolu Z39.50 pak mohou hledat ve Vašem fondu a stahovat Vaše záznamy pro své vlastní použití. Z39.50 server také může zajistit snadné a plnohodnotné zapojení Vaší knihovny do Jednotné informační brány (JIB). Server je provozován v prostředí Win32 serverů ( Windows 2008 a novější ) nebo Linux. Více informací zde.


OAI provider ( poskytovatel )

  Tento modul slouží k posílání dat vzdálenému sklízeči (harvester). Má roli serveru čekajícího na požadavek. Na rozdíl od Z39.50 serveru je připraven nejčastěji na dotazy typu pošli co je nového/opraveného za posledních X dní z určitého setu ( set je předem definovaná množina záznamů podle druhu dokumentu apod. ). Sám modul čeká, až jej libovolný vzdálený sklízeč (harvester) požádá o data. Záznamy posílá v XML ve formátu MARC21 nebo UNIMARC pomocí standardního HTTP protokolu. Tento modul je nadstavbou WWW katalogu pro Windows, je možné pomocí něj pravidelně a bezobslužně přispívat např. i do souborného katalogu ČR, který buduje NK ČR. Z budovaných souborných katalogů lze odkazovat zpět na detail záznamů.


OAI harvester ( sklízeč )

  OAI Harvester je aktivní část komunikace, neboť řídí a provádí stahování (sklízení) záznamů ze vzdálených OAI providerů ( libovolného původu, nejen ze systému Clavius ). Stažená data ukládá do oddělené licence systému Clavius ( nutno zakoupit zvlášť ). Nad takto vzniklou databází je pak často provozován WWW katalog. Protokol OAI řeší i přenos oprav a změn již dříve stažených záznamů. Tento modul slouží např. ke vzniku regionálního katalogu knihoven v určité oblasti nebo určitého odborného zaměření majících své lokální WWW katalogy.


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz